SHENG'S GROUP

SHENG'S GROUP

Contact Information

General Information

Phone
+86 512 63541225
Fax
+86 512 63542179
Email
sheng_group@yahoo.com.cn
Website
http://shenggroup.blogspot.com
Address
No. 36 Ren Min Road East Part
Wujiang City, Jiangsu Province 215228
China